Неділя, 2018-06-24, 7:03 PM

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Броварський професійний ліцей"

Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

 Положення про школу молодого педагога 
 План роботи школи молодого педагога (перспективний або на рік)
 Індивідуальний план роботи з молодим педагогом (перспективний або на рік)
 Діагностування 
 Анкети та результати анкетування молодих педагогів
 Пам'ятка молодого педагога
 Графік консультацій педагогів-наставників
 Графік відкритих уроків педагогів-наставників
 Плани-конспекти уроків молодих педагогів з окремої теми
 Картотека планів-конспектів уроків педагогів-наставників
 Картотека дидактичних матеріалів уроків педагогів-наставників
 Графік відвідування уроків молодих педагогів
 Самоаналізи уроків молодих педагогів
 Аналізи уроків молодих педагогів
 Оснащення кабінетів молодих педагогів сучасними технічними засобами та обладнанням
 Оснащення кабінетів молодих педагогів сучасними інформаційно- комунікативними засобами
 Застосування сучасних освітніх технологій на уроках молодих педагогів
 Застосування сучасних виробничих технологій на уроках молодих педагогів
 Застосування сучасних ІК-технологій на уроках молодих педагогів
 Підбір матеріалів на допомогу молодому педагогові в бібліотеці
 Психологічний супровід адаптації молодого педагога

 Результативність школи молодого педагога:

 1. атестація молодого педагога

 2. нагородження молодого педагога

 3. результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях

 4. зріз знань учнів: початок і кінець навчального року

 5. результати ДПА, ДКА

6. результативність роботи молодого педагога над єдиною методичною проблемою закладу

 Інші матеріали, що відображають становлення молодого педагога
 
Методичний посібник на допомогу майстру виробничого навчання-початківцю
 
Шановні майстри виробничого навчання-початківці! Ми впевнені, що Ви любите свою професію! Ви хоче­те бути справжнім майстром із великої літери - твор­чим, завжди актуальним, цікавим для своїх учнів і ав­торитетним серед колег. Сподіваємось, що цей посібник стане надійним по­мічником і вірним супутником у вирі повсякденних про­блем майстра виробничого навчання. Готові алгоритми спростять Вашу роботу та зекономлять час; конкрет­ні приклади з практики допоможуть поєднати сучасну теорію з реаліями життя професійно-технічного на­вчального закладу.
 
І. Загальні положення
Перше знайомство з навчальним закладом (пропозиції), записатись на прийом до директора (надати направ­лення на роботу ). У відділі кадрів оформити необхідні документи. Пройти інструктаж з ТБ. Забезпечити себе робочим зошитом або блокнотом. Записати точну адресу ПТНЗ, номери телефонів при­ймальної директора, старшого майстра, навчальної частини. З'ясувати прізвища, імена, по батькові керівників. Ознайомитись з документами:
- Положення навчального закладу (з дозволу зро­бити копію пункту "Права та обов'язки учас­ників навчально-виховного процесу" для роботи з учнями);
- Колективний договір;
- Посадова інструкція майстра виробничого навчання;
- Положення про атестацію педагогічних працівників;
- Правила внутрішнього розпорядку;
- Правила мешкання у гуртожитку. Вивчити специфіку навчальнрго закладу. Скласти індивідуальний план роботи та приступити до його виконання.
Рекомендації щодо вивчення специфіки навчального закладу:
- оволодіти змістом нормативної документації;
- ознайомитись зі специфікою підготовки кваліфіко­ваних робітників безпосередньо у ПТНЗ (підготов­ка згідно стандартів);
- вивчити навчальний план підготовки за відповідною професією;
- поцікавитись наявністю замовника кадрів;
- ознайомитись з матеріально-технічною базою;
- провести аналіз наявної літератури в бібліотеці на­вчального закладу.
Перелік законодавчо-нормативної бази професійно-технічної освіти
1. Закон України "Про освіту" (з уточненнями і поправ­ками), 1996р.
2. Закон України "Про професійно-технічну освіту", 1998 р.
3. Постанова Кабміну від 17.08.02 за № 1135 "Про затвер­дження Державного стандарту ПТО".
4. Положення про професійно-технічний навчальний за­клад (наказ Міністерства освіти і науки України).
5. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ (наказ Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.06).
6. Положення про ступеневу професійно-технічну освіту (наказ Міністерства освіти і науки України), 1999.
7. Положення про ВПУ та центр ПТО (наказ МОНУ), 2000.
8. Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями ПТНЗ виробничого навчання і ви­робничої практики (постанова Кабміну), 1999.
9. Про затвердження 12-ти бальної шкали оцінювання нав­чальних досягнень учнів з професійної підготовки у ПТНЗ (наказ Міністерства освіти і науки України), 2001.
Посадова інструкція майстра виробничого навчання:
1. Загальні положення. До педагогічних працівників ПТНЗ та установ професійно-технічної освіти належать: викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, інструктори ви­робничого навчання, методисти, практичні психологи, со­ціальні педагоги, керівники ПТНЗ та інші працівники, які, беруть безпосередню участь в навчально-виробничій роботі.
1.1. Прийом на роботу здійснюють на конкурсній основі відповідно до законодавства України.
1.2. При працевлаштуванні на роботу зобов'язаний надати відповідні документи про освіту та професійну підго­товку (диплом, атестат, посвідчення з робочим роз­рядом ), а також медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в учбовому закладі.
1.3. Прийом на роботу майстра виробничого навчання оформляється наказом після проведення вступного інструктажу з питань охорони праці. З наказом про прийняття на роботу майстер виробничого навчання має бути ознайомлений під підпис.
 
2. Завдання та обов'язки
Майстер виробничого навчання зобов'язаний:
2.1. Працювати сумлінно, дотримуватися режиму робо­ти, виконувати вимоги Статуту навчального закладу і Правил внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці, та інструкцій з охорони праці.
2.2. У своїй роботі використовувати ефективні форми, ме­тоди, засоби навчання.
2.3. Вивчати індивідуальні особливості учнів, дбати про розвиток їх здібностей та талантів.
2.4. Сприяти підготовці учнів до самостійного трудового життя, праці в нових соціально-економічних умовах.
2.5. Проводити індивідуальну, позакласну роботу з учня­ми, залучати їх до роботи в гуртках, секціях.
2.6. Настановленням і особистим прикладом стверджу­вати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріо­тизму, працелюбства.
2.7. Виховувати в учнів повагу до педагогів, батьків, жі­нок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливого ставлення до навко­лишнього середовища.
2.8. Виявляти педагогічний такт у спілкуванні з учнями, бути вимогливим, об'єктивним, дбати про збереження контингенту.
2.9. Вимагати від учнів дотримання правил внутрішнього розпорядку.
2.10. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педа­гогічну майстерність, загальну культуру. Відвідувати теоретичні заняття в закріпленій групі. Погоджувати зміст вступних інструктажів виробничого навчання з навчальним матеріалом спеціальних та загально-технічних предметів. Проводити відкриті уроки від­повідно до плану роботи.
2.11. Знати і виконувати вимоги з охорони праці, передба­чені відповідними нормативами та інструкціями, ви­магати цього від учнів.
2.12. Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів ощадливе став­лення до майна навчального закладу.
2.13. На високому технічному та методичному рівні про­водити практичні заняття відповідно до навчальних планів і планів виробничого навчання. Безпосередньо відповідати за якість виробничого навчання. Форму­вати в учнів професійні знання, вміння, навички відповідно вимогам кваліфікаційних характеристик.
2.14. Забезпечувати необхідні умови для продуктивної пра­ці, своєчасну підготовку до занять: обладнання, тех­ніки, матеріалів, інструментів, технологічної оснаст­ки, інструкційної та технологічної документації, на­вчальних зразків продукції.
2.15. Не допускати учнів до уроку виробничого навчання без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших за­собів індивідуального та колективного захисту.
2.16 Брати участь в роботі педагогічної і методичної рад.
2.17. Брати участь у профорієнтації молоді. Проводити активну роботу по комплектуванню контингенту на­вчального закладу. Разом із старшим майстром та за­ступником директора з НВР, проводити роботу з пра­цевлаштування випускників.
2.18. Контролювати успішність та вести облік відвідування занять учнями.
2.19. Дбати про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної пове­дінки. Забезпечувати в навчальних приміщеннях умо­ви, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
2.20. Контролювати виконання учнями фізкультурно-оздоровчих заходів впродовж навчального дня.
2.21.Організовувати учнівський колектив для участі в фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових за­ходах навчального закладу.
 
3. Права
Майстер виробничого навчання має право:
3.1. На працю відповідно освіти та професійної підготовки.
3.2. Працювати за сумісництвом відповідно до законодав­ства України.
3.3. На захист професійної честі, гідності.
3.4. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.
3.5. На участь у громадському самоврядуванні.
3.6. На користування подовженою оплачуваною відпусткою.
3.7. На підвищення кваліфікації, перепідготовку.
3.8. Вносити пропозиції по удосконаленню навчально-ви­робничого процесу.
3.9 Одержувати повну інформацію щодо умов праці при прийнятті на роботу.
3.10 На безпечні умови праці та санітарно-побутові умови на робочому місці, які відповідають нормативним ак­там з охорони праці.
3.11. На звільнення з роботи за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про охорону праці.
3.12. На обов'язкове соціальне страхування від нещасних
випадків і професійних захворювань.
3.13. На заохочення, передбачені чинним законодавством за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і без­доганну роботу, новаторство в праці й за інші досяг­нення в роботі.
3.14. На нагородження державними нагородами та на при­своєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами мо­рального і матеріального заохочення за досягнення високих результатів у навчанні й вихованні.
 
4. Відповідальність
Майстер виробничого навчання відповідає:
4.1. За безпечне,проведення навчально-виробничого процесу.
4.2. За нещасні випадки з учнями, які трапилися під час занять при порушенні норм і правил з охорони праці.
4.3. За стан, правильну експлуатацію обладнання та прила­дів, які установлені в закріпленій за ним майстерні.
4.4. За якісне засвоєння учнями практичних умінь та навичок.
4.5. За якісне і своєчасне ведення облікової, звітної та плануючої навчальної документації.
4.6. За виконання вимог посадової інструкції.
4.7 Педагогічні працівники професійно-технічних нав­чальних закладів несуть дисциплінарну, адміністра­тивну, кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством
 
 
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів записів
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2018Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz